Kirjoittaja Aihe: OIEI:n kevätkokouksen pöytäkirja+ehdotus uusiksi säännöiksi  (Luettu 7493 kertaa)

GiiGi

 • Administrator
 • Wanha parta
 • *****
 • Viestejä: 294
  • Profiili
Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry
Kevätkokous 2011

Aika: 28.3.2011 klo 18.30
Paikka: Tuiran nuorisotalo, Lassinkallionpolku 4, Oulu

§1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.44

§2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja läsnäolijoiden tarkistus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla Jukka-Pekka Heikkinen, Mikael Palojärvi, Anni Savolainen, Jenni Ronkainen, Juho-Kalle Pekkala, Elisa Halttu, Jarkko Iisakka, Anna-Maija Räihä, Niina Kouva, Matti Timonen.

§3 Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista muutoksitta.

§4 Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jukka-Pekka Heikkinen, varapuheenjohtajaksi Jarkko Iisakka, sihteeriksi Anna-Maija Räihä

§5 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jenni ja Elisa. Äänenlaskijoiksi Matti ja Anni.

§6 Vuoden 2010 tilinpäätöksen ja taseen vahvistaminen
Vahvistettiin vuoden 2010 tilinpäätös ja tase.

§7 Vuoden 2010 toimintakertomuksen vahvistaminen
Vahvistettiin vuoden 2010 toimintakertomus.

§8 Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2010 hallitukselle
Matti vastusti vastuuvapauden myöntämistä. Pidettiin äänestys asiasta.
Myöntämisen puolesta äänesti 6, myöntämistä vastaan 2.
Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2010 hallitukselle enemmistöäänin.

§9 Oulun Interaktiivisten Eläytyjien sääntöjen päivitys
Luettiin sääntöehdotus ja keskusteltiin siitä. Järjestetään lisäkokous, jossa päätetään uusien sääntöjen hyväksymisestä.

§10 Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

§11 Seuraavan kokouksen ajankohta
Ylimääräinen kevätkokous pidetään 2.5 Tuiran nuorisotalolla kello 18.30 alkaen.

§11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokous kello 20.24.


 - - - -


Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry, OIEI ry, yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki ja jonka kielenä on suomi. Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhenne on OIEI.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää liveroolipeliharrastusta, yhdistää Oulussa ja sen lähistöllä asuvia liveroolipelaajia sekä liveroolipelien järjestäjiä. Yhdistys järjestää pelaamiseen liittyviä kursseja, tiedotustapahtumia ja koulutusta, omia liveroolipelejä sekä jäsenilleen matkoja muualla pidettäviin tapahtumiin, kursseihin ja koulutuksiin. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäseniltään jäsenmaksuja, toimeenpanna arpajaisia ja rahan keräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, järjestää myyjäisiä ja toimintaansa liittyviä kursseja. Näitä toimintoja varten yhdistys hankkii ao. luvat.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka vuosi- tai kertamaksulla haluaa taloudellisesti tukea yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on tehokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen kutsuu yhdistyksen kokous 3/4 äänten enemmistöllä hallituksen tai kahdenkymmenen yhdistyksen jäsenen ehdotuksella. Yhdistyksen varsinaiset ja kannatusjäsenet maksavat yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun, kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa  merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen puolen vuoden ajan sen erääntymisestä lukien hallituksen kehotuksesta huolimatta, voidaan katsoa eronneeksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hallituksen tietoon on saatettu jäsenen saama tuomio seksuaalirikoksesta.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään yhdeksän muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään kaksi tai enintään kuusi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen hallituksen ja kokousten päätösten sekä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti, kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa.

Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä, suunnitella, johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten, sääntöjen ja lain antamien ohjeiden mukaisesti sekä vastata yhdistyksen talouden ja omaisuuden hoidosta, pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskysymykset,
huolehtia yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta, valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat, toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.   

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kuukautta ennen kokousta lähettämällä jäsenille kutsu sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

§1. kokouksen avaus

§2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                   

§3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

§5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

§6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

§7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

§1. kokouksen avaus

§2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

§3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

§5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

§6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

§7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

§8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Anna-Maija Räihä, tuttavallisemmin Maikki
Oiein puheenjohtaja 2014-2015

Joren

 • Administrator
 • Wanha parta
 • *****
 • Viestejä: 321
 • Menetetty ystävällisyys ei tule takaisin
  • MSN Messenger - jorhi86@luukku.com
  • Profiili
  • Sähköposti
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

...

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hallituksen tietoon on saatettu jäsenen saama tuomio seksuaalirikoksesta.

Ei ole tämä sitä mitä on puhuttu aikaisemmissa kokouksissa. Käsittääkseni väki kävi 'conissa kuuntelemassa esitelmän moderneista yhdistyssäännöistä. Tällainen sääntömuutos haisee.

Muistaakseni pitivät olla mallia: "jäsen voidaan erottaa yhdistyskokouksessa äänienemmistöllä", eikä taatusti mikään seksuaalirikosjupakka. Miksi niitä ohjeita ei ole nyt toteutettu?
Lusikkaveikko,
-Jori Hiltunen-

OIEI:n hallituksen varapuheenjohtaja 2012-2013
"Maailma on mielteeni, puhdasta järkeä tulee kritisoida ja täydellinen liberalismi johtaa terveeseen anarkiaan."

Danju

 • Administrator
 • Wanha parta
 • *****
 • Viestejä: 415
  • Profiili
Muistaakseni myös tästä oli puhetta: http://www.prh.fi/fi/uutiset/P_465.html

Eli osallistuminen yhdistyksen kokouksiin etänä. Mielestäni olisi ihan hyödyllinen lisä sääntöihin nyt kun niitä muutenkin ollaan muuttamassa.
Karoliina Kemppainen

OIEI:n
Webmaster 2011-2013
Puheenjohtaja 2010
Sihteeri 2008-2009

Danju

 • Administrator
 • Wanha parta
 • *****
 • Viestejä: 415
  • Profiili
§8 Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2010 hallitukselle
Matti vastusti vastuuvapauden myöntämistä. Pidettiin äänestys asiasta.
Myöntämisen puolesta äänesti 6, myöntämistä vastaan 2.
Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2010 hallitukselle enemmistöäänin.

Haluaisin myös kysyä, että oliko jotain perusteita vastustaa vastuuvapauden myöntämistä? Tai mistä syystä vastustettiin.
Karoliina Kemppainen

OIEI:n
Webmaster 2011-2013
Puheenjohtaja 2010
Sihteeri 2008-2009

GiiGi

 • Administrator
 • Wanha parta
 • *****
 • Viestejä: 294
  • Profiili
Vastuuvapauden myöntämistä vastustettiin, koska toimintakertomusta vuodelta 2010 ei oltu tehty kokoukseen mennessä. Vastustaja koki ettei hallitus ollut tehnyt velvollisuuksiaan.

Toimintakertomus siis kirjoitettiin kokoustauolla läsnäolijoiden toimesta.
Anna-Maija Räihä, tuttavallisemmin Maikki
Oiein puheenjohtaja 2014-2015

Danju

 • Administrator
 • Wanha parta
 • *****
 • Viestejä: 415
  • Profiili
Perinteisesti (ja taitaapi ihan sääntöjenkin mukaan) olla istuvan hallituksen velvollisuus huolehtia, että tarvittavat asiakirjat on tehty ja toimitettu kokoukseen mennessä. Se ja sama kai se sitten lopulta on kuka ne tekee.

Vuoden 2010 hallituksella ei ollut tietoa, että istuva hallitus ei ole kykeneväinen tekemään vuoden 2010 toimintakertomusta. Vuoden 2010 hallitus olisi voinut sen tehdä ja toimittaa, jos istuva hallitus olisi sitä edes pyytänyt hieman aikaisemmin kuin kokouksen yhteydessä.
Karoliina Kemppainen

OIEI:n
Webmaster 2011-2013
Puheenjohtaja 2010
Sihteeri 2008-2009

Jarkeldo

 • Konkari
 • ***
 • Viestejä: 144
  • Profiili

Toimintakertomusta koskien ongelmana on siis mitä ilmeisimmin ollut istuvan hallituksen virheellinen oletus siitä, että sen ei oletettaisi laativan asiakirjoja, joiden sisällöstä se ei voi juurikaan tietää. Toimintakertomus siis jäi luultavasti aiemmin pyytämättä siksi, että sen arveltiin olleen jo olemassa. Joskus kommunikaatio pätkii.

No, asiasta on nyt keskusteltu ja opiksi otettu, joten istuva hallitus pyrkinee laatimaan vuoden 2011 toimintakertomuksen seuraavan hallituksen käyttöön jahka sen aika on.

Mitä taas sääntömuutoksen tuoksuisuuteen tulee, ainakaan kokouksissa ei juurikaan ole tuotu ilmi, mitä "väki" on Ropeconissa käynyt kuuntelemassa. Onko ongelma nyt siis siinä, että tekstissä puhutaan ainoastaan hallituksesta erottajana eikä yhdistyskokouksesta? Tuo maininta seksuaalirikoksista puolestaan on käsittääkseni kannanotto siihen, että nuorisojärjestönä suhtautumisemme tietynlaisia rikkeitä kohtaan on erityisen tiukka. Sen erikseen mainitsemisesta voidaan toki edelleen keskustella, vaikka niinhän me kevätkokouksessa jo teimme.

Mukavaa, että on mielipiteitä. Tulkaapa juttelemaan niistä kokouksiinkin niin saadaan tuo muutos joskus valmiiksikin. Ylimääräinen yhdistyksen kokoushan on 2.5. Tuiran nuorisotalolla klo 18.30, eli s-treffien yhteydessä. Sinne siis.
Jarkko Iisakka
OIEI:n sihteeri vuonna 2013

"His desire was to tell a great tale that had being only in his mind and could not be reduced to common words; but no one who ever witnessed a performance ever left it with any clear understanding of what that tale was."

Joren

 • Administrator
 • Wanha parta
 • *****
 • Viestejä: 321
 • Menetetty ystävällisyys ei tule takaisin
  • MSN Messenger - jorhi86@luukku.com
  • Profiili
  • Sähköposti
Mitä taas sääntömuutoksen tuoksuisuuteen tulee, ainakaan kokouksissa ei juurikaan ole tuotu ilmi, mitä "väki" on Ropeconissa käynyt kuuntelemassa. Onko ongelma nyt siis siinä, että tekstissä puhutaan ainoastaan hallituksesta erottajana eikä yhdistyskokouksesta?

Istuvassa hallituksessa on käsittääkseni henkilöitä, joille OIEI maksoi viimevuonna, että käyvät kuuntelemassa jonkun paneelin aiheesta modernit yhdistyssäännöt. Ovatko kyseiset henkilöt olleet passiivisia vai onko tosiaan näin että kun jäsenistöä hallitukseen mietittiin, oli muutokset kirkkaampina mielessä kuin nyt muutosten ajan tullen?

On hyvä että säännöt on rajattu, mutta ei hyvä että ne on rajattu koskemaan seksuaalirikollisuutta. Mitä jos määrittäisimme säännöissä tarkemmin, ketkä ovat oikeutettuja liittymään jäseniksi ja mitä tarkoittaa olla jäsen, edellytyksiä siis? Siten voisimme tarvittaessa harkita niiden erottamista, jotka toimivat jäsenyyden edellytyksiä vastaan.
Lusikkaveikko,
-Jori Hiltunen-

OIEI:n hallituksen varapuheenjohtaja 2012-2013
"Maailma on mielteeni, puhdasta järkeä tulee kritisoida ja täydellinen liberalismi johtaa terveeseen anarkiaan."

Joren

 • Administrator
 • Wanha parta
 • *****
 • Viestejä: 321
 • Menetetty ystävällisyys ei tule takaisin
  • MSN Messenger - jorhi86@luukku.com
  • Profiili
  • Sähköposti
Lainaus käyttäjältä: Yhdistyslaki
14 §
Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla erottamisperusteella. Yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus erottamiseen, jos jäsen:

1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;

2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai

3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
15 §
Erottamismenettely

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Jos erottamisesta sääntöjen mukaan päättää hallitus, voidaan säännöissä määrätä, että jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen säännöissä määrätyssä ajassa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

Säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan maksamatta.

Eli jäsenyyden velvoitukset ja ehdot pitäisi määritellä.

Lainaus käyttäjältä: Yhdistyslaki
Jos erottamisesta sääntöjen mukaan päättää hallitus, voidaan säännöissä määrätä, että jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen säännöissä määrätyssä ajassa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

Tämä olisi varmaankin ainakin asiallista lisätä sääntöehdotukseen.
Lusikkaveikko,
-Jori Hiltunen-

OIEI:n hallituksen varapuheenjohtaja 2012-2013
"Maailma on mielteeni, puhdasta järkeä tulee kritisoida ja täydellinen liberalismi johtaa terveeseen anarkiaan."

SpacedOut

 • Administrator
 • Larppaaja
 • *****
 • Viestejä: 53
  • Profiili
Itse olen sitä mieltä, enkä muistaakseni ole ainoa, jonka mielestä minkäänlainen spesifinen maininta seksuaalirikollisista nuorisoyhdistyksen säännöissä ei ole hyvää pr:ää ja näyttää hyvin epäilyttävältä. Onko tarvetta mennä näin tarkkoihin määritelmiin? Jos sääntöjä katselee silmämääräisesti ulkopuolisen randomtyypin näkökulmasta, niin tuollainen painotus tuo väkisinkin mieleen sen että tämä on joku yleinen ongelma yhdistyksen piirissä kun se on näin yksittäisenä nostettu esille, eikä esim. väkivaltarikoksiin tai huumausainerikoksiin ole otettu mitään kantaa. Voisiko tämän asian ehkä määritellä hieman laveammin? Sekä sen vuoksi että se näyttäisi säännöissä paremmalta että sen vuoksi että yhdistys saisi vapaammat kädet toimia asian tiimoilta tarpeen vaatiessa.
-Kukkis "Ku-chan" Hautamäki

Tautou

 • Konkari
 • ***
 • Viestejä: 142
  • MSN Messenger - kyyhky88@hotmail.com
  • Profiili
Vs: OIEI:n kevätkokouksen pöytäkirja+ehdotus uusiksi säännöiksi
« Vastaus #10 : 14.04.2011, 14:09:52 ip »
Kysymys, olen googleillut (ja lukenut myös yhdistyslakia) mutta en ole löytänyt vastausta vielä, joten jos joku ossaa valaista, niin kysysisin tuosta kohdasta 3) ->

14 §
Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla erottamisperusteella. Yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus erottamiseen, jos jäsen:

1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;

2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai

3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


Mitä ne on ne laissa mainitut jäsenyyden ehdot? Minä ei ymmärrä :)
Niina Kouva

Joren

 • Administrator
 • Wanha parta
 • *****
 • Viestejä: 321
 • Menetetty ystävällisyys ei tule takaisin
  • MSN Messenger - jorhi86@luukku.com
  • Profiili
  • Sähköposti
Vs: OIEI:n kevätkokouksen pöytäkirja+ehdotus uusiksi säännöiksi
« Vastaus #11 : 14.04.2011, 16:08:02 ip »
Niitä yritän tässä juuri ajaa. Niitä ei taida tällä hetkellä olla juuri muuta kuin jäsenmaksun maksaminen. Ne määritellään yhdistyksen säännöissä.
Lusikkaveikko,
-Jori Hiltunen-

OIEI:n hallituksen varapuheenjohtaja 2012-2013
"Maailma on mielteeni, puhdasta järkeä tulee kritisoida ja täydellinen liberalismi johtaa terveeseen anarkiaan."

Tautou

 • Konkari
 • ***
 • Viestejä: 142
  • MSN Messenger - kyyhky88@hotmail.com
  • Profiili
Vs: OIEI:n kevätkokouksen pöytäkirja+ehdotus uusiksi säännöiksi
« Vastaus #12 : 14.04.2011, 17:59:47 ip »
Siis yhdistyksen säännöissä määrritellään että mitä lain ehtoja jäsenen kuuluu täyttää?

Eli periaatteessa "laissa mainitut jäsenyyden ehdot" ja "yhdistyksen säännöissä mainitut jäsenyyden ehdot" on siis sama asia?
Niina Kouva

Joren

 • Administrator
 • Wanha parta
 • *****
 • Viestejä: 321
 • Menetetty ystävällisyys ei tule takaisin
  • MSN Messenger - jorhi86@luukku.com
  • Profiili
  • Sähköposti
Vs: OIEI:n kevätkokouksen pöytäkirja+ehdotus uusiksi säännöiksi
« Vastaus #13 : 14.04.2011, 20:01:34 ip »
Siis yhdistyksen säännöissä määrritellään että mitä lain ehtoja jäsenen kuuluu täyttää?
Jäsenen kuuluu täyttää kaikki lain ehdot, tai hänet voidaan erottaa.

Lainaus
Eli periaatteessa "laissa mainitut jäsenyyden ehdot" ja "yhdistyksen säännöissä mainitut jäsenyyden ehdot" on siis sama asia?

Ei ole aivan sama asia, laki määrittää juuri nuo erottamisperusteet, jotka tuossa lukevat. Säännöt voivat määrittää lisää ehtoja jäsenyydelle, jolloin säännöissä määritetyt ehdot kuuluvat tuohon 3) piiriin.

Niina jos lain nyanssit kiinnostavat enemmänkin, niin PRH:lla on lakipalvelu, johon saa soittaa niiden palvelunumeron hintaan. Olen kuullut että palvelu on hyvää ja paikalla olevat ammattilaiset ovat ilmeisesti samat henkilöt, jotka hyväksyvät / hylkäävät / korjaavat yhdistysten säännöt.

Lainaus
PRH Lakineuvonta    09 6939 5861
neuvonta.yhdistysasiat@prh.fi

P.S. Alkaa mennä offtopiciksi, jaan aiheen jos tämä jatkuu.
« Viimeksi muokattu: 14.04.2011, 20:03:16 ip kirjoittanut Joren »
Lusikkaveikko,
-Jori Hiltunen-

OIEI:n hallituksen varapuheenjohtaja 2012-2013
"Maailma on mielteeni, puhdasta järkeä tulee kritisoida ja täydellinen liberalismi johtaa terveeseen anarkiaan."

Tautou

 • Konkari
 • ***
 • Viestejä: 142
  • MSN Messenger - kyyhky88@hotmail.com
  • Profiili
Vs: OIEI:n kevätkokouksen pöytäkirja+ehdotus uusiksi säännöiksi
« Vastaus #14 : 15.04.2011, 01:52:35 ap »
Ok, kiitos tästä.
Niina Kouva