Kirjoittaja Aihe: Sääntöuudistuskokouksen pöytäkirja + uudet säännöt  (Luettu 1859 kertaa)

GiiGi

  • Administrator
  • Wanha parta
  • *****
  • Viestejä: 294
    • Profiili
Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry
Yhdistyskokous 2/2011

Paikka: Lassinkallionpolku 4, 90500 Oulu
Aika: Maanantai 02.05.2011

§1 Kokouksen avaus
Jarkko avasi kokouksen kello 18.41

§2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin puheenjohtajaksi Jarkko Iisakka, sihteeriksi Anna-Maija Räihä, pöytäkirjantarkastajiksi Jori Hiltunen ja Matti Timonen, ääntenlaskijoiksi Jenni Ronkainen ja Anni Savolainen.

§3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvallan toteaminen sekä läsnäolijoiden tarkastus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla: Matti Timonen, Jarkko Iisakka, Anni Savolainen, Anna-Maija Räihä, Jenni Ronkainen, Tero Säkkinen, Karoliina Kemppainen, Juhokalle Pekkala, Markku Peltoniemi, Jori Hiltunen, Mikael Palojärvi, Kaisa Vainio.

§4 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

§5 Sääntömuutos
Tero luki uusimmat sääntömuutokset ääneen kokousväelle.

Äänestettiin sääntöjen kohdasta: ”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, sekä vähintään kaksi ja enintään viisi muuta varsinaista jäsentä—” tai ”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, sekä vähintään kolme ja enintään viisi muuta varsinaista jäsentä—”

Äänten enemmistöllä valittiin sääntöihin kirjattavaksi ensimmäinen vaihtoehto edellä mainituista vaihtoehdoista.

Karoliina poistui kokouksesta kello 19.13.

Pidettiin kokoustauko 19.15-19.20.

Äänestettiin sääntöjen hyväksymisestä. Hyväksyttiin säännöt yksimielisesti.

§6 Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

§7 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 19.32.

- - - -

Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry, OIEI ry, yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki ja jonka kielenä on suomi. Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhenne on OIEI.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää liveroolipeliharrastusta, yhdistää Oulussa ja sen lähistöllä asuvia liveroolipelaajia sekä liveroolipelien järjestäjiä. Yhdistys järjestää pelaamiseen liittyviä kursseja, tiedotustapahtumia ja koulutusta, omia liveroolipelejä sekä jäsenilleen matkoja muualla pidettäviin tapahtumiin, kursseihin ja koulutuksiin. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäseniltään jäsenmaksuja, toimeenpanna arpajaisia ja rahan keräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, järjestää myyjäisiä ja toimintaansa liittyviä kursseja. Näitä toimintoja varten yhdistys hankkii ao. luvat.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka vuosi- tai kertamaksulla haluaa taloudellisesti tukea yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on tehokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen kutsuu yhdistyksen kokous 3/4 äänten enemmistöllä hallituksen tai kahdenkymmenen yhdistyksen jäsenen ehdotuksella.
Jäsenyyden ehdot:
A. Yhdistyksen varsinaiset ja kannatusjäsenet maksavat yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun, kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.
B. Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjen ja hallituksen ohjeiden kirjainta ja henkeä.
C. Jäsenen tulee toiminnallaan pyrkiä takaamaan turvallinen toimintaympäristö harrastuksen parissa ja edistää harrastuksen luonteen vaatimaa luottamuksen ilmapiiriä.
D. Jäsenen ei tule toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen puolen vuoden ajan sen erääntymisestä lukien hallituksen kehotuksesta huolimatta, voidaan katsoa eronneeksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Jos erottamisen syynä on muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, erotettu jäsen voi saattaa päätöksen yhdistyksen vuosikokouksen ratkaistavaksi valittamalla kirjallisesti hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Erottamispäätös tulee voimaan valitusajan päätyttyä tai yhdistyksen kokouksen vahvistettua päätöksen.
Yhdistyksestä eronneet tai erotetut varsinaiset tai kannatusjäsenet eivät ole oikeutettuja hyvitykseen suorittamistaan jäsenmaksuista.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään viisi muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään kaksi tai enintään kuusi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen hallituksen ja kokousten päätösten sekä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti, kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa.

Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä, suunnitella, johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten, sääntöjen ja lain antamien ohjeiden mukaisesti sekä vastata yhdistyksen talouden ja omaisuuden hoidosta, pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskysymykset, huolehtia yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta, valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat, toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/ tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista jäsenkokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta lähettämällä jäsenille kutsu sähköpostitse. Kokouskutsussa on mainittava jos kokoukseen on mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
§1. kokouksen avaus

§2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
                                  
§3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

§5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

§6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

§7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

§1. kokouksen avaus

§2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

§3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

§5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

§6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

§7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

§8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Anna-Maija Räihä, tuttavallisemmin Maikki
Oiein puheenjohtaja 2014-2015